16. kapitola

Manna a prepelice

1 Celá izraelská pospolitosť odišla z Elimu a v pätnásty deň druhého mesiaca po odchode z Egypta prišla na púšť Sín, ktorá je medzi Elimom a Sinajom.16,1 Nm 33,10-12; Múd 16,20-29
2 Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti.16,2 Ex 15,24; Ž 106,7 3 Izraeliti im hovorili: „Radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom.“16,3 Ex 14,11; Nm 11,4-5; Jon 4,8-9 4 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam, či sa bude správať podľa môjho zákona, alebo nie.16,4 Ž 78,24; Lk 11,3; Jn 6,31-32 5 Na šiesty deň si nazbierajú a pripravia dvakrát toľko než v iné dni.“ 6 Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelitom: „Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta, 7 a ráno uzriete Hospodinovu slávu. Počul totiž vaše reptanie proti Hospodinovi. Veď čo sme my, že repcete proti nám?“16,7 Lv 9,6; Nm 16,11 8 Mojžiš dodal: „Poznáte to podľa toho, že Hospodin vám dá večer jesť mäso a ráno chlieb, aby ste sa nasýtili, a to napriek tomu, že počul, ako ste proti nemu reptali. Čo sme my? Nie proti nám repcete, ale proti Hospodinovi.“16,8 1Sam 8,7; Lk 10,16; Jn 13,20 9 Mojžiš povedal Áronovi: „Povedz celej izraelskej pospolitosti: ‚Predstúpte pred Hospodina, lebo počul vaše reptanie!‘“ 10 Keď to Áron oznámil celej pospolitosti Izraelitov, obrátili sa k púšti a vtedy sa v oblaku zjavila Hospodinova sláva.16,10 Nm 14,10; 16,19; Iz 40,5; Mt 17,5 11 Hospodin povedal Mojžišovi:16,11 Múd 16,2 12 „Počul som reptanie Izraelitov. Oznám im: ‚Podvečer sa najete mäsa a ráno sa nasýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh.‘“ 13 Keď nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora napadaná rosa.16,13 Nm 11,31-33; Ž 105,40 14 Keď sa rosa stratila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, drobné ako inovať.16,14 Nm 11,7-9; Ž 147,16; Múd 16,20 15 Keď to Izraeliti videli, jeden druhého sa pýtali: „Čo je to16,15 Hebr. Man hu??“ Nevedeli totiž, čo to je. Mojžiš im povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva Hospodin ako pokrm.16,15 Dt 8,3.16; Neh 9,15.20; Jn 6,31 16 Toto je to, o čom Hospodin prikázal: ‚Nech si každý nazbiera toľko, koľko potrebuje na jedenie. Každý si naberie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu.‘“ 17 Izraeliti tak aj urobili; niekto nazbieral viac, iný menej. 18 Potom odmeriavali ómerom. Ten, kto nazbieral mnoho, nemal nadbytok. Kto nazbieral málo, nemal nedostatok. Každý nazbieral toľko, koľko potreboval.16,18 2Kor 8,14-15 19 Mojžiš im povedal: „Nech si z toho nikto neodkladá na ráno!“16,19 Ex 23,18; Mt 6,34; Lk 11,3 20 Niektorí však Mojžiša neposlúchli a niečo si ponechali na ráno. Sčervivelo im to a zapáchalo. Mojžiš sa na nich rozhneval. 21 Tak zbierali každé ráno podľa toho, kto koľko zjedol. Keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to.16,21 Múd 16,27 22 V šiesty deň si nazbierali dvakrát toľko chleba, dva ómery na osobu. Vtedy prišli všetky kniežatá pospolitosti a hlásili to Mojžišovi.16,22 Ex 35,27 23 Ten im povedal: „Toto hovorí Hospodin: ‚Zajtra je sviatočný odpočinok16,23 Hebr. šabbatón., sobota16,23 Hebr. šabbát. zasvätená Hospodinovi. Čo treba upiecť, upečte, čo treba uvariť, uvarte, čo zostane, odložte a uschovajte do rána!‘“16,23 Gn 2,2-3; Ex 20,8-11; Mk 2,27-28 24 Odložili si teda na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nezapáchalo to, ani červy v tom neboli. 25 Mojžiš povedal: „Zjedzte to dnes, lebo dnes je sobota pre Hospodina. Dnes nenájdete na poli nič.16,25 Neh 9,14 26 Šesť dní budete zbierať, v siedmy deň je však sobota, v ten deň nič nenájdete.“ 27 Keď niektorí z ľudu šli zbierať aj v siedmy deň, nič nenašli. 28 Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: „Dokedy mi budete odporovať a nebudete zachovávať moje príkazy a zákony?16,28 Ex 10,3; Ž 78,10; Mk 9,19 29 Pozrite, Hospodin vám dal sobotu. Preto vám v šiesty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zostane tam, kde je. V siedmy deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta!“16,29 Dt 5,12-15; Iz 58,13; 1Mak 2,34 30 Ľud teda v siedmy deň odpočíval.16,30 Heb 4,9 31 Tomu pokrmu dali Izraeliti meno manna. Bol biely ako koriandrové semeno a chutil ako medový koláč.16,31 Ex 16,15; Nm 11,6-8 32 Mojžiš povedal: „Hospodin prikázal toto: ‚Naplň mannou ómer, aby sa zachovala pre vaše budúce pokolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta.‘“16,32 Ž 111,4-5; Lk 22,19 33 Mojžiš povedal Áronovi: „Vezmi džbán, nasyp doň plný ómer manny a ulož ju pred Hospodinom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia.“16,33 Heb 9,4; Zj 2,17 34 Áron ju položil pred Svedectvo, aby sa uchovala, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.16,34 Ex 25,16 35 Izraeliti jedli mannu štyridsať rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali usídliť. Jedávali mannu, kým neprišli k hraniciam Kanaánu.16,35 Dt 8,2-3; Joz 5,12; Ž 78,24-25; Jn 6,30-58 36 Ómer je desatina efy.