13. kapitola

Posledné napomenutia a pozdravy

1 Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každý výrok bude založený na výpovedi dvoch alebo troch svedkov.13,1 Dt 19,15; Mt 18,16; 2Kor 12,14; 1Tim 5,19
2 Povedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný, znova hovorím tým, čo predtým zhrešili, i všetkým ostatným, že keď znova prídem, nikoho nebudem šetriť.13,2 2Kor 10,11; 12,21; Ga 1,9 3 Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale je mocný vo vás. 4 Hoci bol ukrižovaný v slabosti, predsa žije z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no predsa z Božej moci s ním budeme žiť pre vás.13,4 Rim 6,8; 2Kor 4,10; Flp 2,7-8; 1Tes 4,17 5 Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere; sami sa skúmajte! Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli!13,5 1Kor 11,28; Ga 6,4 6 Dúfam však, že poznáte, že my sme obstáli. 7 Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé; nejde nám o to, aby sa ukázalo, ako sme my obstáli, ale aby ste vy konali, čo je správne, aj keby sme my neobstáli. 8 Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len v mene pravdy.13,8 Sk 4,20; 1Kor 13,6 9 Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste silní. Aj sa za to modlíme, totiž za vaše zdokonalenie. 10 Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne — podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie.13,10 2Kor 2,3; 10,8-11 11 Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.13,11 Rim 15,5; Flp 4,4; Heb 12,14 12 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.13,12 Rim 15,33; 16,16 13 Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha13,13 Alt. spoločenstvo od Svätého Ducha. nech je s vami všetkými!13,13 Flp 2,1