Dve percentá (2 %)

6. kapitola

Riešenie sporov pred neveriacimi

1 Ak má niekto z vás spor s iným, ako sa opováži súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?6,1 Mt 18,17
2 Veď či neviete, že svätí budú súdiť svet? Ak teda vy máte súdiť svet, nie ste schopní rozsúdiť maličkosti?6,2 Dan 7,22; Múd 3,8; Zj 3,21 3 Vari neviete, že budeme súdiť anjelov, o čo viac veci všedného života? 4 Keď teda máte spory vo veciach všedného života, beriete si za sudcov takých, ktorí nemajú v cirkvi vážnosť? 5 Hovorím to na vaše zahanbenie. Azda niet medzi vami ani jedného múdreho, ktorý by vedel rozriešiť spor medzi svojimi bratmi?6,5 Lk 12,57 6 Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred neveriacimi!6,6 2Kor 6,15 7 Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu?6,7 Mt 5,39-40; 1Tes 5,15; 1Pt 3,9 8 Ba naopak: Vy krivdíte a škodíte bratom! 9 Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci6,9 Oba pojmy poukazujú na úkony homosexuálov a na pasívnu a aktívnu úlohu takýchto partnerov pri nich.,6,9 1Kor 15,50; Ga 5,19-21; Ef 5,5; Zj 22,15 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. 11 A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.6,11 2Tes 2,13; Tít 3,3-7; Heb 10,22; 1Jn 2,12

Telo — chrám Ducha

12 Všetko smiem, no nie všetko mi osoží. Všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť.6,12 Sir 37,28; 1Kor 10,23
13 Pokrmy sú pre žalúdok a žalúdok pre pokrmy! Boh však obráti i jedno, i druhé navnivoč. No telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a Pán pre telo.6,13 Sir 36,23; 1Tes 4,3-5 14 Boh však vzkriesil Pána a aj nás vzkriesi svojou mocou.6,14 Rim 8,11; 1Kor 15,15; 2Kor 4,14 15 Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? Mám teda vziať Kristove údy a urobiť z nich údy neviestky? Rozhodne nie!6,15 Rim 12,5; 1Kor 12,27 16 Alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jedno telo.6,16 Gn 2,24; Mt 19,5; Jn 17,21-22 17 Kto sa však oddáva Pánovi, je s ním jeden Duch.6,17 Jn 17,21; Rim 8,9-11; Ga 2,20; Ef 5,30 18 Vyhýbajte sa smilstvu! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.6,18 Sir 23,17 19 A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?6,19 1Kor 3,16; 2Kor 6,16; 1Tes 4,8 20 Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele6,20 Var. + a svojím duchom, čo oboje patrí Bohu..6,20 Sk 20,28; 1Kor 7,23; Flp 1,20; 1Pt 1,18-19