Preklad:
Kniha:
Zajatie Ježiša
1 Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. 2 O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 3 Judáš vzal kohortu vojakov aj sluhov veľkňazov a farizejov a prišli ta s fakľami, lampášmi a zbraňami. 4 No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? 5 Odpovedali mu: Ježiša Nazaretského. On im povedal: Ja som T. j. Božie meno: Ja som (porov. Ex 3,14)! Aj Judáš, jeho zradca, bol s nimi. 6 Len čo im Ježiš povedal: Ja som!, cúvli a padli na zem. 7 Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali: Ježiša Nazaretského! 8 Ježiš odpovedal: Povedal som vám: Ja som! Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť! 9 Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. 10 Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. 11 Ale Ježiš povedal Petrovi: Schovaj meč do pošvy! Azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal Otec?
Ježiš pred veľkňazom
12 Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho 13 a odviedli najprv k Annášovi; bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. 14 A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud.
Peter zapiera Ježiša
15 Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. 16 Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. 17 Tu vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter odpovedal: Nie som. 18 Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali sa, lebo bola zima. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa.
Vypočúvanie Ježiša
19 Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20 Ježiš mu odpovedal: Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia a nič som nehovoril tajne. 21 Prečo sa teda spytuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril! Oni vedia, čo som hovoril! 22 Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: Takto odpovedáš veľkňazovi? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? 24 Potom ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi.
Opätovné Petrovo zapretie
25 Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som. 26 Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: Vari som ťa nevidel s ním v záhrade? 27 Peter však znova zaprel — a hneď nato zaspieval kohút.
Ježiš pred Pilátom
28 Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včasráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a aby mohli jesť veľkonočného baránka. 29 Pilát teda vyšiel von k nim a opýtal sa: Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? 30 Odpovedali mu: Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. 31 Pilát im odpovedal: Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona! Židia mu na to: My nemáme právo nikoho usmrtiť, 32 aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. 33 Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? 34 Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? 35 Pilát odpovedal: Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? 36 Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. 37 Nato mu Pilát povedal: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. 38 Pilát mu povedal: Čo je pravda?! Ako to povedal, opäť vyšiel k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. 39 Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? 40 Oni znova skríkli: Nie toho, ale Barabbáša! Barabbáš bol však zbojník.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás