Preklad:
Kniha:
Hospodinova zmluva s Abrámom
1 Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. 2 Abrám povedal: Pán, Hospodin, čože mi dáš?! Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. 3 Abrám ešte dodal: Veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť mojím dedičom? 4 Hospodin mu však povedal: On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z teba. 5 Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva. 6 Abrám uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. 7 Potom mu povedal: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. 8 On sa opýtal: Pán, Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? 9 On mu odpovedal: Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbka. 10 Keď to všetko priniesol, rozpolil to a jednu polovicu položil naproti druhej, ale vtáky nerozpolil. 11 Dravé vtáky zlietali na mŕtve telá a Abrám ich odháňal. 12 Keď zapadlo slnko, Abrám tvrdo zaspal, zovrela ho tieseň hrozivej temnoty. 13 Hospodin povedal Abrámovi: Dobre si uvedom, že tvoji potomkovia budú prišelcami v cudzej krajine, zotročia ich a štyristo rokov budú s nimi zle zaobchádzať. 14 No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú otročiť. Potom vyjdú s veľkým majetkom. 15 Ty však odídeš v pokoji k svojim predkom a pochovajú ťa v úctyhodnej starobe. 16 Vo štvrtom pokolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú dovŕšené viny Amorejčanov. 17 Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádzala medzi rozpolenými čiastkami. 18 V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat, 19 územie Kénitov, Kenizzejcov, Kadmončanov, 20 Chetitov, Perizzejcov a Refajov, 21 Amorejčanov, Kanaánčanov, Girgašejov a Jebúsejov.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás