Preklad:
Kniha:
Rodokmeň národov
1 Toto je rodokmeň Noachových synov, Šéma, Cháma a Jefeta. Po potope sa im narodili synovia. 2 Jefetovi synovia sú: Gomer, Magóg, Madaj, Javán, Tubal, Mešech a Tirás. 3 Gomerovi synovia sú: Aškenaz, Rifat a Togarma. 4 Javánovi synovia sú: Eliša, Taršíš, Kittím a Rodaním. 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy vo svojich krajinách, každý podľa svojho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich národoch. 6 Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán. 7 Kúšovi synovia sú: Sába, Chavila, Sabta, Raema a Sabtecha. Raemovi synovia sú: Šeba a Dedán. 8 Kúšovi sa narodil Nimród. Stal sa prvým hrdinom na zemi. 9 Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto vzniklo úslovie: Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród. 10 Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erech, Akkad a Kalne v krajine Šinár. 11 Z tejto krajiny vytiahol do Aššúru a vystaval Ninive, Rechobót-Ír, Kelach, 12 ako aj Resen medzi mestami Ninive a Kelach. To je to veľké mesto. 13 Micrajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naftuchov, 14 Patrusanov, Kasluchov, z ktorých pochádzajú Filištínci a Kaftóri. 15 Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Chéta, 16 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Girgašejov, 17 Chivvijov, Arkijov, Sínejov, 18 Arvádov, Cemarov a Chamátov. Potom sa rozšírili rody Kanaánčanov. 19 Územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu ku Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebojímu až po Lešu. 20 To sú Chámovi synovia podľa rodov, jazykov, krajín a národov. 21 Aj Šémovi, praotcovi všetkých Eberových synov, Jefetovmu staršiemu bratovi, sa narodili synovia. 22 Šémovi synovia sú: Elám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a Aram. 23 Aramovi synovia sú: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Arpachšadovi sa narodil Šelach. Šelachovi sa narodil Eber. 25 Eberovi sa narodili dvaja synovia: jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem, a jeho brat sa volal Joktán. 26 Joktánovi sa narodili: Almodád, Šelef, Chacarmávet, Jarach, 27 Hadorám, Uzál, Dikla, 28 Obál, Abimael, Šeba, 29 Ofír, Chavila a Jobáb. Títo všetci sú Joktánovi synovia. 30 Ich sídla siahali od Méše až po Sefar k východnému pohoriu. 31 Toto sú Šémovi synovia podľa ich rodov, jazykov a národov, bývajúci vo svojich krajinách. 32 Toto sú rody Noachových synov podľa rodokmeňov a národov. Po potope sa z nich rozvetvili národy na zemi.Najnovšie
ukázať/skryť
Našli ste chybu?
Máte nápad na zlepšenie?
Kontaktujte nás