Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Pavlova obhajoba pred Agrippom

1 Agrippa povedal Pavlovi: „Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu.“ Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu:
2 „Kráľ Agrippa! Pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú,26,2 Mt 10,18 3 a to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma trpezlivo. 4 Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme.26,4 Ga 1,13 5 Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva.26,5 Sk 23,6; Flp 3,5 6 Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha.26,6 Gn 3,15; 2Sam 7,12; Ž 132,11; Iz 4,2; Jer 23,5; Ez 34,23; Dan 9,24; Mich 5,1; Sk 24,15.21; 28,20 7 Dvanásť kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dosiahne, a všetkých týchto dvanásť kmeňov mu vytrvalo slúži vo dne i v noci. Pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú.26,7 Sk 24,15 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? 9 Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša Nazaretského.26,9-20 Sk 22,3-2126,9 Sk 8,3; 1Kor 15,9; Ga 1,13; 1Tim 1,13 10 To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to.26,10 Jn 16,2; Zj 2,10 11 Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine.26,11 Sk 8,3

Pavol hovorí o svojom obrátení

12 So splnomocnením a poverením veľkňazov som sa vybral do Damasku.
13 Kráľ môj, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko; a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich.26,13 Mt 17,2; Lk 2,9 14 Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: ‚Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš vzpierať proti ostňu.‘26,14 Sk 5,39 15 Spýtal som sa: ‚Kto si, Pane?‘ A Pán odpovedal: ‚Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 16 Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem;26,16 Ez 2,1.3 17 vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam,26,17 1Krn 16,35; Iz 42,7.16; Jer 1,5-8 18 aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu a aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvätení vierou vo mňa.‘26,18 Dt 33,3-4; Iz 35,5; 42,7.16; 61,1; Múd 5,5; Lk 2,32; Sk 20,32; Ef 1,18; 2,2; 1Pt 2,9.25

Pavlovo svedectvo Židom a pohanom

19 Preto, kráľ Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu,26,19 Ga 1,15-16
20 lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme aj v celej judskej krajine, i pohanom, aby sa kajali, obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia.26,20 Jer 18,8; Ez 18,21; Mt 3,2.8; Lk 13,3; Rim 2,4; 2Pt 3,9; Zj 2,16 21 Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme, a pokúšali sa ma zabiť.26,21 Sk 21,30-31 22 Boh mi však pomáhal, a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali Proroci a Mojžiš,26,22 Lk 24,44-47 23 že Mesiáš má trpieť, ako prvý vstane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom.“26,23 Iz 42,6; 49,6; Mt 4,16; 16,21; 27,53; Lk 2,32; Sk 17,3; 1Kor 15,20; 2Tim 1,10