31. kapitola

Chvála statočnej ženy

10 Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly.31,10 Prís 18,22 (bét)
11 Srdce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk. (gimel) 12 Hospodári mu dobre, nie zle, po celý svoj život. (dalet) 13 Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje. (hé) 14 Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka. (vav) 15 Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkam. (zajin) 16 Vyhliadne si pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. (chét) 17 Bedrá si silou opáše a posilní si ramená. (tét) 18 Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasína. (jód) 19 Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena. (kaf) 20 Svoju dlaň otvára chudobnému a k núdznemu svoje ruky vystiera. (lamed) 21 Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy. (mém) 22 Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru. (nún) 23 Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny. (samech) 24 Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky. (ajin) 25 Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň. (pé) 26 Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. (cadé) 27 Dozerá31,27 Hebr. sloveso cófijja je asi narážka na gr. sofia = múdrosť. na chod domácnosti a neje z chleba povaľačov. (kóf) 28 Keď vstanú jej synovia, blahorečia jej, aj jej muž ju zahŕňa pochvalou: (réš) 29 „Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš!“ (šín) 30 Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.31,30 Prís 11,22 (tav) 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky!