Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Machabejcov
  • Druhá kniha Machabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha žalmov
  • Kniha prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovcova
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Od Adama po Jakuba

  1 Adam, Set, Enos, 2 Kainan, Malaleel, Jared, 3 Henoch, Matuzalem, Lamech, 4 Noe, Sem, Cham a Jafet. 5 Jafetovi synovia: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch, Tiras. 6 Gomerovi synovia: Askenéz, Rifat a Togorma. 7 Javanovi synovia: Elisa a Taršiš, Kitim a Dodanim. 8 Chamovi synovia: Kuš, Mesraim, Fut a Kanaán. 9 Kušovi synovia: Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia: Saba a Dadan. 10 Od Kuša pochádza Nimród; on bol prvým silákom na zemi. 11 Od Mesraima pochádza Ludim, Anamim, Laábim a Neftuim, 12 Fetrusim, Chašluim - odkiaľ vyšli Filištínci - a Kaftorim. 13 Od Kanaána pochádza Sidon, jeho prvorodený, Het, 14 Jebus, Amor, Gergez, 15 Hev, Arak, Sin, 16 Arad, Samar a Hamat. 17 Semovi synovia: Elam, Asýr, Arfaxad, Lud, Aram, Chus, Hul, Geter a Mosoch. 18 Od Arfaxada pochádza Sale a od Saleho pochádza Heber. 19 Heberovi sa narodili dvaja synovia; meno jedného bolo Faleg, lebo za jeho dní bola rozdelená zem. Meno jeho brata bolo Jektan. 20 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 21 Adoram, Huzal, Dekla, 22 Hebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 24 Sem, Arfaxad, Sale, 25 Heber, Faleg, Ragau, 26 Sarug, Nachor, Táre, 27 Abram, čiže Abrahám. 28 Abrahámovi synovia: Izák a Izmael. 29 Toto sú ich rody: Izmaelov prvorodený Nabajot, Kedar, Adbél, Mabsam, 30 Masma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis, Kedma. To sú Izmaelovi synovia. 32 Synovia Ketury, vedľajšej Abrahámovej ženy, ktorých porodila: Zamran, Jeksan, Madan, Madián, Jesbok a Sue. Jeksanovi synovia: Saba a Dadan. (Dadanovi synovia: Asýrčania, Latusiti a Laomania.) 33 Madiánovi synovia: Efa, Efer, Henoch, Abida a Eldaa. Títo všetci sú synovia Ketury. 34 Od Abraháma pochádza Izák. Izákovi synovia: Ezau a Izrael. 35 Ezauovi synovia: Elifaz, Rahuel, Jehus, Ihelom a Kore. 36 Elifazovi synovia: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenéz, Tamna a Amalek. 37 Rahuelovi synovia: Nahat, Zara, Sama a Meza. 38 Seirovi synovia: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Disan. 39 Lotanovi synovia: Hori a Homam. Lotanova sestra bola Tamna. 40 Sobalovi synovia: Alian, Manahat, Ebal, Sefi a Onam. Sebeonovi synovia: Aja a Ana. 41 Anovi synovia: Dison. Disonovi synovia: Hamram, Eseban, Jetran a Charan. 42 Eserovi synovia: Balán, Zavan a Jakan. Disanovi synovia: Chus a Aran. 43 Králi, ktorí kraľovali v Edomsku skôr, ako nad Izraelitmi panoval kráľ: Beorov syn Bale; meno jeho mesta bolo Denaba. 44 Keď Bale zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Jobab, Zareho syn z Bosry. 45 Keď Jobab zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Husam z Temanskej krajiny. 46 Keď Husam zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Badadov syn Adad, ktorý porazil Madiáncov v Moabsku. Meno jeho mesta bolo Avit. 47 Keď Adad zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Semla z Masreky. 48 Keď Semla zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Šaul z Rohobotu pri Rieke. 49 Keď Šaul zomrel, stal sa namiesto neho kráľom Achoborov syn Balanan. 50 Keď zomrel Balanan, stal sa namiesto neho kráľom Adad; meno jeho mesta bolo Fau, meno jeho manželky Métabel, dcéra Matredy, Mezaábovej dcéry. 51 Keď Adad zomrel, boli v Edomsku vodcovia: vodca Tamna, vodca Alva, vodca Jetet, 52 vodca Ólibama, vodca Ela, vodca Finon, 53 vodca Kenéz, vodca Teman, vodca Mabsar, 54 vodca Magdiel, vodca Hiram. To boli edomskí vodcovia.
  Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)