Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov. Možnosti podpory:

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Malachiáš

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  Posol zmluvy

  1 „Pozrite, posielam svojho posla, on mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte; príde posol zmluvy, po ktorom túžite,“ vraví Hospodin zástupov.3,1 Joz 10,9; Iz 40,3; 47,11; 57,14; 62,10; Jer 4,20; Mt 11,10; Mk 1,2; Lk 1,17.76; 7,27 2 Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako lúh bieliča.3,2 Dt 4,24; Ž 130,3; Iz 1,25; 33,14; Jer 2,22; Heb 12,29; Zj 6,17 3 Tavič sa posadí a prečistí striebro, prečistí Léviho synov a pretaví ich ako zlato a striebro, budú patriť Hospodinovi a správnym spôsobom prinášať obetné dary.3,3 Iz 40,19; Jer 10,9; Zach 13,9 4 Obetné dary Júdu a Jeruzalema budú príjemné Hospodinovi, ako za dávnych dní, ako v dávnych rokoch.3,4 Jer 6,20 5 „Prídem vás však súdiť, hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krivoprísažníkov a tých, čo nádenníkovi ukracujú mzdu, utláčajú vdovu a sirotu, tých, čo cudzinca zbavujú práva a neboja sa ma,“ vraví Hospodin zástupov.3,5 Lv 19,12-13; Dt 14,29; Jer 7,6; 23,10; 27,9

  Výzva na pravú zbožnosť

  6 „Ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.3,6 Nm 23,19; Rim 11,29; Jk 1,17 7 Už za čias svojich otcov ste sa odchýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám,“ vraví Hospodin zástupov. „Pýtate sa: ‚Ako sa máme vrátiť?‘3,7 Zach 1,3 8 Smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Pýtate sa: ‚O čo ťa okrádame?‘ O desiatky a pozdvihované obetné dary.3,8 Ex 25,2; 29,28; Lv 7,14; 27,30-33; Nm 18,26-31 9 Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate vy, celý tento národ.3,9 Dt 28,20; Ag 1,6; Mal 2,2 10 Prinášajte celé desiatky do zásobárne. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte,“ vraví Hospodin zástupov, „či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania. A bude po nedostatku.3,10 Gn 7,11; 8,2; 39,5; 2Krľ 7,2; Iz 44,3; Jn 2,14 11 Kvôli vám zabránim škodcom, aby vám neskazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov,“ vraví Hospodin zástupov.3,11 Iz 17,13; 54,9; Joel 1,4; Nah 1,4 12 „Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou,“ vraví Hospodin zástupov.

  Význam zbožnosti

  13 „Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne,“ vraví Hospodin. „Pýtate sa: ‚Čo hovoríme proti tebe?‘3,13 Mal 2,17 14 Vravíte: ‚Daromné je slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia a že sme chodili v smútku pred Hospodinom zástupov?!3,14 Jób 21,14; Ž 60,13; 73,13-14; 127,2 15 Blahoslavíme teda spupných. Darí sa im, hoci konajú svojvoľne, pokúšajú Boha, a predsa uniknú.‘“3,15 Ž 86,14; Prís 21,24; Iz 13,11; Jer 43,2; Mal 3,19 16 Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Hospodin to pozoroval a počul. Pred ním bola písaná pamätná kniha o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno.3,16 Iz 65,6; Mal 3,20; Heb 3,13 17 „Budú mi,“ hovorí Hospodin zástupov, „v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom. Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec k synovi, ktorý mu slúžil.3,17 Ex 2,6; 19,5; Dt 7,6; Ž 135,4; Jer 15,5; Joel 2,18; Zach 11,5n; 1Pt 2,9 18 Potom uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a svojvoľníkom, medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto mu neslúži.

  Deň Hospodina a prísľub o Eliášovi

  19 Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. Prichádzajúci deň ich spáli,“ vraví Hospodin zástupov. „Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu.3,19 Ex 15,7; Ž 21,10; Iz 5,24; 14,30; 47,14; Joel 3,3n; Am 2,9; Abd 18; Nah 1,10; Mal 3,2; 2Pt 3,7 20 Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch, potom vyjdete a budete poskakovať ako teľce vypustené zo stajne.3,20 Ž 84,12; Lk 1,78 21 Pošliapete svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami,“ vraví Hospodin zástupov.3,21 Mich 7,10; Zach 10,5 22 „Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša, ktorému som na Horebe pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy.3,22 Dt 4,10 23 Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina.3,23-24 Sir 48,10-113,23 Joel 3,4; Mt 11,14; 17,10-13; Mk 9,12 24 On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu.“3,24 Zach 5,3; 14,1; Lk 1,16-17
 • Malachiáš

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)