Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Benjamínovi potomkovia

  1 Benjamín splodil Belu, svojho prvorodenca, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,8,1-2 Gn 46,21; Nm 26,38n; 1Krn 7,6 2 Nochu štvrtého a Rafu piateho. 3 Belovi synovia boli: Addár, Gera, Abihúd, 4 Abišúa, Naamán, Achóach, 5 Gera, Šefufán a Churám. 6 Toto sú Echúdovi synovia, predáci rodín obyvateľov Geby, ktorí ich presťahovali do Manachatu: 7 Naamán, Achija a Gera, ktorý ich presťahoval a splodil Uzzu a Achichúda. 8 Šacharajim splodil synov na moábskom poli po prepustení žien Chuším a Baary. 9 S Chodeš, svojou ženou, splodil Jobába, Cibju, Mešu, Malkáma, 10 Jeúca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, predáci rodín. 11 S Chuším splodil Abitúba a Elpaala. 12 Elpaalovi synovia: Eber, Mišeám a Šemed, ktorý vybudoval Óno a Lód s priľahlými osadami. 13 Bería a Šema boli predákmi rodín obyvateľov Ajalónu. Tí zahnali na útek obyvateľov Gatu. 14 Achjo, Šašák, Jeremót, 15 Zebadja, Arád, Éder, 16 Michael, Jišpa a Jocha boli synmi Beríu. 17 Zebadja, Mešullám, Chizki, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlía a Jobáb boli synmi Elpaala. 19 Jakím, Zichri, Zabdi, 20 Elíenaj, Cilletaj, Elíel, 21 Adaja, Beraja a Šimrát boli Šimeiho synovia. 22 Jišpán, Eber, Elíel, 23 Abdón, Zichri, Chanán, 24 Chananja, Elám, Antotija, 25 Jifdeja a Penuel boli Šašákovi synovia. 26 Šamšeraj, Šecharja, Atalja, 27 Jaarešja, Elija a Zichri boli Jerochámovi synovia. 28 Títo boli predáci rodín a podľa svojich rodov ako predáci bývali v Jeruzaleme. 29 V Gibeóne bývali: otec Gibeónu Jeíel a jeho žena menom Maacha.8,29-38 1Krn 9,35-44 30 Jeho prvorodený syn bol Abdón a ďalší: Cúr, Kíš, Baal, Nadáb, 31 Gedór, Achjo, Zecher 32 a Miklót, ktorý splodil Šimeu. Aj tí bývali u svojich bratov v Jeruzaleme, a to oproti nim. 33 Nér splodil Kíša, Kíš splodil Šaula, Šaul splodil Jonatána, Malki-Šuu, Abinadába a Ešbaala.8,33 1Sam 14,49.51; 2Sam 2,8 34 Jonatánov syn bol Meríb-Baal, ktorý splodil Michu.8,34 2Sam 4,4; 9,6.10.12 35 Michovi synovia boli: Pitón, Melech, Taréa a Acház. 36 Acház splodil Joaddu, Joadda splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho a Zimri splodil Mocu. 37 Moca splodil Binu, jeho syn bol Rafa, jeho syn Elasa, jeho syn Acél. 38 Acél mal šesť synov. Ich mená sú: Azrikám, Bochru, Jišmael, Šearja, Obadja a Chanán. Všetci tí boli Acélovi synovia. 39 Synovia jeho brata Éšeka: jeho prvorodený Ulám, druhý Jeúš, tretí Elifelet. 40 Ulámovi synovia boli udatní hrdinovia, lukostrelci. Mali mnoho synov a vnukov — stopäťdesiat. Tí všetci pochádzali z Benjamínovcov.
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)