Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Rúbenovi potomkovia

  1 Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného. Bol síce prvorodený, no keď zneuctil lôžko svojho otca, prvorodenstvo prešlo na synov Jozefa, Izraelovho syna, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený.5,1 Gn 35,22; 49,3-4 2 Hoci mal Júda početnú prevahu nad svojimi bratmi, ba i vojvodca vyšiel z neho, prvorodenstvo pripadlo Jozefovi.5,2 Gn 49,8.10; Dt 33,7; Mich 5,1; Mt 2,6 3 Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného: Chanóch, Pallu, Checrón a Karmi.5,3 Gn 46,9; Ex 6,14; Nm 26,5n 4 Synovia Joelovi: jeho syn Šemaja, jeho syn Góg, jeho syn Šimei, 5 jeho syn Micha, jeho syn Reaja, jeho syn Baal, 6 jeho syn Beera, ktorého odvliekol asýrsky kráľ Tiglat-Pileser do zajatia. Bol kniežaťom Rúbenovcov.5,6 2Krľ 15,29; 16,7; 1Krn 5,26n 7 Jeho bratia po rodoch, ako boli zapísaní do rodového zoznamu: predák Jeíel, ďalej Zecharja, 8 Bela, syn Azáza, syna Šemu, Joelovho syna, ktorý obýval Aroér až po Nebó a Baal-Meón.5,8-9 Joz 13,15-23 9 Smerom na východ býval po okraj púšte, ktorá sa tiahne od rieky Eufrat. Mali totiž v Gileádskom kraji početné stáda.5,9 Joz 22,9 10 Za čias Šaula viedli vojnu proti Hagrijcom. Tí padli do ich moci a nato sa usadili v ich stanoch na celej východnej strane Gileádu.5,10 1Krn 5,18n; Ž 83,6n

  Gádovi potomkovia

  11 Gádovi synovia obývali oproti nim bášanský kraj až po Salchu.5,11 Gn 46,16; Nm 26,15-18 12 Predákom bol Joel, druhý Šafám, ďalší Janaj a Šafát v Bášane. 13 Ich rodní bratia boli: Michael, Mešullám, Šeba, Joraj, Jakán, Zía a Eber, siedmi. 14 To boli synovia Abichajila, syna Churiho, syna Jaróacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješišaja, syna Jachda, syna Búza. 15 Achi, syn Abdíela, syna Guniho, bol predákom ich rodín. 16 Bývali v Gileáde, v Bášane, v jeho osadách a na všetkých pastvinách Šarónu až po ich okraje.5,16 Joz 13,24-28 17 Tí všetci boli zapísaní do rodového zoznamu za čias judského kráľa Jotáma a izraelského kráľa Jarobeáma.5,17 2Krľ 14,23; 15,32 18 Rúbenovci, Gádovci a východní Menaššeovci boli udatní muži. Nosili štít a meč, ovládali lukostreľbu a mali vojnové skúsenosti. Bolo ich štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiat bojovníkov. 19 Viedli vojnu proti Hagrijcom, proti Jetúrovi, Nafíšovi a Nodábovi.5,19 1Krn 5,10 20 Dostalo sa im proti nim pomoci, takže Hagrijci i všetci ich spojenci padli do ich moci, lebo keď v boji volali o pomoc k Bohu, dal sa uprosiť, pretože dúfali v neho. 21 Odviedli im stáda: päťdesiattisíc tiav, dvestopäťdesiattisíc oviec, dvetisíc oslov a stotisíc osôb. 22 Padlo i mnoho ranených, lebo to bol Boží boj. Na ich mieste bývali až do zajatia.

  Príslušníci východnej časti kmeňa Menašše

  23 Príslušníci východnej časti kmeňa Menašše obývali územie od Bášanu po Baal-Chermón, totiž po Senír a pohorie Chermónu. Bolo ich mnoho.5,23-24 1Krn 7,14-195,23 Dt 3,8n; Vľp 4,8 24 Toto boli predáci ich rodín: Éfer, Jišei, Elíel, Azríel, Jirmeja, Hodavja a Jachdíel, udatní hrdinovia, slávni muži, predáci svojich rodín. 25 Spreneverili sa však Bohu svojich otcov a dopúšťali sa smilstva s božstvami národov zeme, ktoré Boh pred nimi vyhladil. 26 Boh Izraela prebudil ducha asýrskeho kráľa Púla, inak Tiglat-Pilesera, ktorý odvliekol do zajatia Rúbenovcov, Gádovcov i východnú časť kmeňa Menašše a priviedol ich do Chalachu, Chabóru, Hary a k rieke Gozán, kde sú dodnes.5,26 2Krľ 15,19.29

  Léviho potomkovia

  27 Léviho synovia boli Geršón, Kohát a Merari.5,27-29 Ex 6,16-25; Nm 3,17-39 28 Kohátovi synovia: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel.5,28 1Krn 23,12n 29 Amrámovi synovia: Áron, Mojžiš, k tomu Mirjam. Áronovi synovia: Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.5,29 Ex 6,20.23; 15,20; Nm 26,59; Mich 6,4 30 Eleazár splodil Pinchása, Pinchás splodil Abišúu,5,30-34 1Krn 6,35-38; Ezd 7,1-5 31 Abišúa splodil Bukkiho, Bukki splodil Uzziho, 32 Uzzi splodil Zerachju, Zerachja splodil Merajóta, 33 Merajót splodil Amarju, Amarja splodil Achitúba, 34 Achitúb splodil Cadóka, Cadók splodil Achimaaca,5,34 2Sam 8,17; 15,27.36; 1Krľ 2,35 35 Achimaac splodil Azarju, Azarja splodil Jochanána, 36 Jochanán splodil Azarju — to je ten, ktorý zastával kňazskú službu v chráme, čo v Jeruzaleme postavil Šalamún. 37 Azarja splodil Amarju, Amarja splodil Achitúba, 38 Achitúb splodil Cadóka, Cadók splodil Šallúma, 39 Šallúm splodil Chilkiju, Chilkija splodil Azarju,5,39 2Krľ 22,4; Ezd 7,1 40 Azarja splodil Seraju, Seraja splodil Jocadáka,5,40 2Krľ 25,18; Neh 12,26 41 Jocadák však odišiel, keď dal Hospodin odvliecť obyvateľov Júdu a Jeruzalema do zajatia prostredníctvom Nebukadnesara.5,41 2Krľ 25,21
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)