Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  1 Božiu archu preniesli a uložili v stane, ktorý pre ňu roztiahol Dávid. Potom prinášali pred Bohom spaľované obety a obety spoločenstva.16,1-3 2Sam 17–1916,1 Ž 132,8 2 Keď Dávid dokončil spaľovanú obetu a obety spoločenstva, požehnal ľud v Hospodinovom mene.16,2 1Krľ 8,55-60 3 Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužovi i žene, každému bochník chleba, datľový a hrozienkový koláč. 4 Niektorých levitov určil na službu pred Hospodinovou archou, aby vyznávali, chválili a oslavovali Hospodina, Boha Izraela.16,4 1Krn 23,6.30; 25,1.6 5 Vedúcim bol Asáf, jeho zástupcom Zecharja; Jeíel, Šemiramót, Jechíel, Mattitja, Eliáb, Benaja, Obéd-Edóm a Jeíel hrali na harfách a citarách, Asáf na cimbale. 6 Kňazi Benaja a Jachazíel neprestajne hrali na trúbach pred archou Božej zmluvy. 7 V ten deň Dávid prvý raz poveril Asáfa a jeho bratov, aby vzdávali vďaku Hospodinovi takto: 8 „Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!16,8-22 Ž 96,1-13; 105,1-15; 106,1 9 Spievajte mu, hrajte mu! Rozprávajte o všetkých jeho divoch! 10 Chváľte sa jeho svätým menom! Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina!16,10 Ž 34,3 11 Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár!16,11 Ž 27,8n; Iz 55,6 12 Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst,16,12 Dt 4,9; Ž 119,52 13 vy, potomstvo Izraela, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení! 14 On, Hospodin, je náš Boh, jeho rozhodnutia platia na celej zemi. 15 Večne pamätajte na jeho zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam.16,15 Dt 7,9 16 Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi,16,16 Gn 12,2; 26,3 17 ako zákon ju určil Jákobovi Izraelovi ako večnú zmluvu, 18 keď povedal: ‚Tebe dám krajinu Kanaán do dedičného vlastníctva.‘16,18 Ex 6,4 19 Keď vás bolo ešte malý počet, sotva hŕstka, a boli ste v nej len cudzincami,16,19 Dt 7,7 20 keď putovali od národa k národu a z jedného kráľovstva k inému ľudu, 21 nedovolil, aby ich niekto utláčal, pre nich pokarhal aj kráľov:16,21 Gn 12,17; 20,3.7; 26,9 22 ‚Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!‘ 23 Spievaj Hospodinovi, celá zem, deň čo deň ohlasujte jeho spásu!16,23-33 Ž 96 24 Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi, 25 lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac než všetkých bohov.16,25 Ž 145,3; Jer 10,6n 26 Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. 27 Predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a radosť je tam, kde prebýva.16,27 Ž 96,6 28 Rody národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc!16,28-29 Ž 29,1n 29 Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena! Prineste obetný dar a vstúpte pred neho! Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. 30 Chvej sa pred ním, celá zem! Svet je založený pevne, nepohne sa! 31 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech vravia medzi národmi: ‚Hospodin je kráľom!‘ 32 Nech hučí more i to, čo je v ňom! Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom! 33 Nech plesajú všetky lesné stromy pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. 34 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.16,34 2Krn 20,21; Ezd 3,11; Ž 106,1; Dan 3,89 gr.; 1Mak 4,24 35 Volajte: ‚Zachráň nás, Bože, náš záchranca! Spomedzi pohanov nás zhromaždi a vysloboď, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!16,35-36 Ž 106,47n 36 Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky!‘“16,36 Ž 41,14 A všetok ľud odpovedal: „Amen“ a „Haleluja.“ 37 Pred archou Hospodinovej zmluvy ponechal Asáfa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každodenného poriadku, 38 ďalej Obéd-Edóma a jeho šesťdesiatosem bratov. Jedutúnov syn Obéd-Edóm a Chosa boli vrátnikmi. 39 Kňaza Cadóka a kňazov, jeho bratov, ponechal pred príbytkom Hospodina na výšine v Gibeóne.16,39 1Krn 21,29; 2Krn 1,3 40 Mali prinášať na oltári na spaľované obety Hospodinovi ustavične ráno i večer spaľované obety, a to presne tak, ako je predpísané v zákone Hospodina, ktorý prikázal Izraelu.16,40 Ex 29,38n 41 S nimi boli Hemán, Jedutún a ostatní vybraní a vymenovaní, aby vzdávali Hospodinovi vďaku za to, že naveky trvá jeho milosť. 42 Hemán a Jedutún mali pri sebe trúby a cimbaly a nástroje pre náboženské piesne. Jedutúnovci boli pri bráne. 43 Potom sa všetok ľud rozišiel domov. Pobral sa i Dávid pozdraviť si rodinu.
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)