Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  1 Títo prišli k Dávidovi do Ciklagu, keď ešte nemal prístup k Šaulovi, Kíšovmu synovi. Patrili k jeho hrdinom a spolubojovníkom.12,1 1Sam 27,6 2 Boli vyzbrojení lukom, schopní pravicou i ľavicou hádzať kamene a strieľať šípy z luku. Pochádzali zo Šaulových rodákov Benjamínovcov:12,2 1Krn 8,40 3 predák Achíezer a Joáš, synovia Šemau z Gibey, Jezíel a Pelet, synovia Azmáveta, Beracha a Jehu z Anatótu,12,3 1Krn 27,12 4 Jišmaja z Gibeónu, hrdina medzi tridsiatimi a ich veliteľ,12,4 Joz 9,3 5 Jirmeja, Jachazíel, Jochanán, Jozabád z Gedery, 6 Eluzaj, Jerimót, Bealja, Šemarja, Šefatja z Charífu, 7 Elkana, Jiššija, Azarel, Joezer, Jašobám, Korachovci, 8 Joela, Zebadja, synovia Jerocháma z Gedóru. 9 Z Gádovcov prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť udatní hrdinovia, osvedčení bojovníci, vyzbrojení štítom a kopijou. Vyzerali ako lev a boli rýchli ako gazely na vrchoch.12,9 1Sam 22,2 10 Predákom bol Ezer, Obadja bol druhý, Eliáb tretí, 11 Mišmanna štvrtý, Jirmeja piaty, 12 Attaj šiesty, Elíel siedmy, 13 Jochanán ôsmy, Elzabád deviaty, 14 Jirmeja desiaty, Machbannaj jedenásty. 15 Títo Gádovci boli veliteľmi vojska. Slabší velil sto vojakom, schopnejší celému pluku. 16 To oni prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď zaplavoval oba brehy, a rozohnali všetkých obyvateľov dolín na východ a na západ.12,16 Joz 3,15 17 K Dávidovi do pevnosti prišli i niektorí Benjamínovci a Júdovci. 18 Dávid ich uvítal a vyhlásil: „Ak prichádzate ku mne ako priatelia pomôcť mi, rád sa s vami spojím. Ak ste ma však prišli zradiť nepriateľom, hoci mi nelipne na rukách násilie, nech na to zhliadne Boh našich otcov a potrestá to.“ 19 Vtedy duch vnukol Amasajovi, veliteľovi tridsiatich, slová: „Sme tvoji, Dávid, sme s tebou, syn Izajov. Pokoj, pokoj tebe, i tomu, kto ti pomáha! Veď sám tvoj Boh ti pomáha.“ Nato ich Dávid prijal a urobil veliteľmi bojových jednotiek.12,19 1Sam 25,6; 2Sam 17,25 20 Niektorí Menaššeovci sa pripojili k Dávidovi, keď vyšiel spolu s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Nepomáhali im však, lebo ho filištínske kniežatá po porade odvolali s odôvodnením: „Mohol by prebehnúť k Šaulovi, svojmu pánovi, a my by sme prišli o hlavu.“12,20 1Sam 29,1-11 21 Keď odišiel do Ciklagu, pridali sa k nemu Menaššeovci: Adnach, Jozabád, Jedíael, Michael, Jozabád, Elihu, Cilletaj, velitelia tisícov z Menaššeho. 22 Tí pomáhali Dávidovi v boji proti záškodníkom. Keďže to všetko boli udatní hrdinovia, stali sa veliteľmi vojska. 23 Deň čo deň prichádzali ľudia podporiť Dávida, až z nich vznikol mohutný tábor, podobný Božiemu táboru.

  Dávidovo vojsko v Hebrone

  24 Toto je zoznam veliteľov vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebronu, aby podľa Hospodinovho slova naňho preniesli Šaulovo kráľovstvo.12,24 2Sam 2,3n 25 Júdovcov, ktorí nosili štít a kopiju, bolo šesťtisícosemsto do boja vystrojených mužov. 26 Zo Šimeónovcov: sedemtisícsto udatných bojovníkov. 27 Z Léviovcov: štyritisícšesťsto, 28 ďalej vojvodca Áronovcov Jojada a s ním tritisícsedemsto mužov,12,28 2Sam 8,17; 15,24; 1Krn 5,34 29 Cadók, mladý, ale udatný hrdina a jeho rodina, dvadsaťdva hodnostárov. 30 Z Benjamínovcov, Šaulových rodákov, tritisíc mužov. Väčšina z nich sa až dovtedy húževnato pridŕžala Šaulovho domu.12,30 2Sam 2,8n 31 Z Efrajimovcov dvadsaťtisícosemsto udatných hrdinov, preslávených vo svojich rodinách. 32 Z polovice kmeňa Menašše: osemnásťtisíc zvlášť vymenovaných, aby prišli dosadiť Dávida za kráľa. 33 Z Jissachárovcov, ktorí pochopili, ako sa budú vyvíjať udalosti a vedeli, čo má Izrael robiť: dvesto predákov a pod ich velením všetci ich súkmeňovci. 34 Zo Zebulúna: päťdesiattisíc bojovníkov, pripravených do boja s rozličnými zbraňami, odhodlaných rázne zasiahnuť. 35 Z Naftaliho: tisíc veliteľov a s nimi tridsaťsedemtisíc štítom a kopijou vyzbrojených mužov. 36 Z Dánovcov: dvadsaťosemtisícšesťsto do boja pripravených mužov. 37 Z Ašéra: štyridsaťtisíc bojovníkov, pripravených do boja. 38 Spoza Jordánu: z Rúbenovcov, Gádovcov a z polovice kmeňa Menašše stodvadsaťtisíc mužov, vyzbrojených rozličnými druhmi zbraní. 39 Všetci títo bojovníci usporiadaní do oddielov prišli do Hebronu odhodlane, aby dosadili Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Aj všetci ostatní Izraeliti boli jednomyseľne za to, aby nastolili Dávida za kráľa. 40 Strávili tam pri Dávidovi tri dni, jedli a pili, lebo sa ich bratia o nich postarali. 41 Aj ich susedia až po Jissachára, Zebulúna a Naftaliho privážali im na osloch, ťavách, muliciach a voloch potraviny: múčne jedlá, lisované figy, sušené hrozienka, víno, olej, hovädzí a drobný statok v hojnosti, lebo v Izraeli zavládla radosť.12,41 1Sam 25,18
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)