Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Ezdrášova

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Pokánie ľudu.

  1 A keď sa tak modlil Ezdráš a vyznával plačúc a padnúc na tvár ležal pred domom Božím, shromaždil sa k nemu z Izraela zástup, veľmi veliký, mužov i žien i detí, lebo ľud plakal veľkým plačom. 2 Vtedy odpovedal Šechaniáš, syn Jechielov, zo synov Élamových, a riekol Ezdrášovi: My sme sa dopustili prestúpenia proti svojmu Bohu, že sme si pobrali za ženy cudzozemky, z národov zeme. Ale však je ešte preto teraz nádej pre Izraela. 3 A tak teraz učiňme smluvu so svojím Bohom, že vyvedieme preč všetky ženy aj ich deti podľa rady Pána, a tých, ktorí sa trasú pred prikázaním nášho Boha, a učiní sa podľa zákona. 4 Vstaň, lebo na tebe je tá vec, a my pojdeme s tebou; posilni sa a učiň! 5 Vtedy vstal Ezdráš a zaviazal prísahou kniežatá kňazov, Levitov i celého Izraela, aby učinili podľa toho slova. A prisahali. 6 A Ezdráš vstanúc zpred domu Božieho odišiel do izby Jehochanána, syna Eljašibovho, a išiel ta bez toho, že by bol jedol chlieb alebo pil vodu, lebo smútil nad prestúpením prestehovaných.

  Shromaždenie, ktoré rozhodne prepustiť cudzozemky.

  7 Potom dali vyhlásiť po Judsku a po Jeruzaleme všetkým synom prestehovania, aby sa shromaždili do Jeruzalema. 8 A že každý, kto by neprišiel do troch dní podľa rady kniežat a starších, celý jeho majetok bude daný pod kliatbu a bude zničený, a on sám bude vylúčený zo shromaždenia prestehovaných. 9 Preto sa shromaždili všetci mužovia pokolenia Júdu a Benjamina do Jeruzalema do tretieho dňa, a to bol deviaty mesiac, na dvadsiateho toho mesiaca. A všetok ľud sedel na ulici domu Božieho trasúc sa pre tú vec a od dažďov. 10 Vtedy vstal Ezdráš, kňaz, a riekol im: Vy ste sa dopustili prestúpenia tým, že ste si pobrali za ženy cudzozemky, aby ste pridali k previneniu Izraelovmu. 11 Preto teraz vyznajte sa Hospodinovi, Bohu svojich otcov, a čiňte jeho vôľu a oddeľte sa od národov zeme aj od žien cudzozemiek. 12 Na to odpovedali všetci, celé shromaždenie, a riekli velikým hlasom: Tak, podľa tvojho slova, sme povinní učiniť! 13 Ale ľudu je mnoho, a je čas dažďov, a nevládzeme stáť vonku, a práce nie je na jeden deň ani na dva, lebo sme mnohonásobne zhrešili v tejto veci. 14 Nech stoja, prosíme, naše kniežatá za celú obec, a každý, kto je v našich mestách, kto si vzal za ženy cudzozemky, nech prijde na ustanovený čas, a s nimi starší z každého mesta i jeho, toho mesta sudcovia, dokiaľ neodvrátime pále hnevu svojho Boha od seba, dokiaľ nebude tejto veci koniec. 15 Len Jonatán, syn Azaelov, a Jachaziáš, syn Tikvu, povstali proti tomu, a Mešullam a Šabbetaj, Levita, im pomáhali. 16 Ale synovia prestehovania učinili tak. A boli oddelení Ezdráš, kňaz, mužovia hlavy otcov podľa domu svojich otcov a tí všetci podľa mena a zasadli prvého dňa desiateho mesiaca, aby vyšetrili vec. 17 A dokončili pri všetkých mužoch, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky, do prvého dňa prvého mesiaca.

  Mená tých, si boli vzali ženy pohanky.

  18 A našli sa aj z kňazských synov, ktorí si boli vzali za ženy cudzozemky: zo synov Ješuu, syna Jocadáka, a z jeho bratov: Maaseiáš, Eliézer, Jarib a Gedaliáš. 19 Ale dali svoju ruku, že vyvedú preč svoje ženy. A tí, ktorí sa previnili, obetovali barana zo stáda za svoju vinu. 20 A zo synov Immérových: Chanani a Zebadiáš; 21 zo synov Charímových: Maaseiáš, Eliáš, Šemaiáš, Jechiel a Uziáš; 22 zo synov Pašchúrových: Eljoenaj, Maaseiáš, Izmael, Natanael, Jozabad a Elasa, 23 a z Levitov: Jozabad, Šimei, Kelaiáš, ktorý sa volá i Kelíta, Petachiáš, Júda a Eliézer; 24 zo spevákov Eljašib a z vrátnych Šallum, Telem a Úri, 25 a z Izraela, zo synov Farošových: Rameáš, Jizziáš, Malkiáš, Mijjamin, Eleazár, Malkiáš a Benaiáš; 26 zo synov Élamových: Mattaniáš, Zachariáš, Jechiel, Abdi, Jeremót a Eliáš; 27 zo synov Zattú-vových: Eljoenaj, Eljašib, Mattaniáš, Jeremót, Zabad a Aziza; 28 zo synov Bebajových: Jehochanán, Chananiáš, Zabbaj, Atlaj; 29 zo synov Báni-ho: Mešullam, Mallúch, Adaiáš, Jašub, Šeal, Jerámot; 30 zo synov Pachat-moábových: Adna a Chelal, Benaiáš, Maaseiáš, Mattaniáš, Becaleel, Binnuj a Manasses, 31 a synovia Charímovi: Eliézer, Jišiáš, Malkiáš, Šemaiáš, Šimon, 32 Benjamin, Mallúch, Šemariáš; 33 zo synov Chašúmových: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manasses, Šimei; 34 zo synov Báni-ho: Maadaj, Amram a Uel, 35 Benaiáš, Bedeiáš, Keluhu, 36 Vaniáš, Meremót, Eljašib, 37 Mattaniáš, Mattenaj, Jaasav, 38 Báni, Binnuj, Šimei, 39 Šelemiáš, Nátan, Adaiáš, 40 Machnadbaj, Šašaj, Šaraj, 41 Azarel, Šelemijahu, Šemariáš, 42 Šallúm, Amariáš, Jozef; 43 zo synov Nebó-vových: Jehiel, Mattitiáš, Zabad, Zebína, Jaddav, Joel a Benaiáš. 44 Tí všetci si boli vzali za ženy cudzozemky. A boly z nich niektoré ženy, ktoré i deti porodily.
 • Kniha Ezdrášova

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)