Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  Záložky

  Izraelský kráľ Hóšéa

  1 V dvanástom roku judského kráľa Ácháza stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Hóšéa, syn Élov. Panoval deväť rokov. 2 Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, len nie tak ako izraelskí králi pred ním. 3 Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Šalmaneser. Hóšéa sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok. 4 Potom asýrsky kráľ zistil pri Hóšéovi sprisahanie, že poslal poslov k egyptskému kráľovi Sóovi a asýrskemu kráľovi neodviedol každoročný poplatok. Preto ho dal asýrsky kráľ zatknúť a sputnať vo väzení. 5 Potom asýrsky kráľ tiahol celou krajinou, pritiahol ku Samárii a tri roky ju obliehal. 6 V deviatom roku Hóšéovom zaujal asýrsky kráľ Samáriu a odvliekol Izraelcov do Asýrie. Obsadil ich v Chalachu a pri Chabóre, rieke Gózánu, a v mestách médskych. 7 Stalo sa tak preto, že Izraelci zhrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta, z područia faraóna egyptského kráľa, že uctievali iných bohov 8 a že chodili podľa zvyklostí národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov, a konali podľa zvykov, ktoré zaviedli izraelskí králi. 9 Izraelci si pokrytecky vymysleli veci, ktoré neobstoja pred ich Bohom, Hospodinom, nastavali si výšiny vo všetkých svojich mestách ako na strážnych vežiach tak aj v opevnených mestách. 10 Vztýčili aj posvätné stĺpy a ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 11 Tam kadili na každej výšine ako národy, ktoré Hospodin odviedol spred nich, a robili zlé veci, aby popudzovali Hospodina. 12 Slúžili modlám, o ktorých im Hospodin povedal: Nečiňte toto! 13 Hospodin pritom vystríhal ako Izraela tak i Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov: Navráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia celkom podľa zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich služobníkov prorokov. 14 Oni však neposlúchali, ale zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi, svojmu Bohu. 15 Zavrhli Jeho ustanovenia, Jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, aj Jeho svedectvá, ktorými ich napomínal. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou, a za národmi, ktoré ich obklopovali a o ktorých im Hospodin prikázal, aby nerobili tak ako oni. 16 Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina, narobili si liate modly, dvoje teliat, spravili si aj ašéru, klaňali sa všetkému nebeskému vojsku a slúžili Baalovi. 17 Svojich synov a dcéry prevádzali cez oheň, zaoberali sa veštbami, čarami a oddávali sa čineniu toho, čo sa Hospodinovi nepáčilo, aby Ho popudzovali. 18 Vtedy sa Hospodin veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ich spred svojej tváre a ponechal z nich len samotný kmeň Júdov. 19 Ani Júda však nezachovával prikázania svojho Boha Hospodina, ale chodil podľa ustanovení Izraelcov, ktoré oni nariadili. 20 Preto Hospodin zavrhol celé potomstvo Izraela; pokoril ich, vydal do rúk lúpežníkom, až ich priam zavrhol spred svojej tváre. 21 Keď odtrhol Izrael od domu Dávidovho, za kráľa si ustanovili Járobeáma, syna Nebatovho. Járobeám odviedol Izrael od nasledovania Hospodina a zviedol ich na veľké hriechy. 22 Izraelci chodili teda vo všetkých hriechoch Járobeáma, ktoré on páchal, a neodstúpili od nich, 23 až kým Hospodin neodstránil Izrael spred svojej tváre, ako predpovedal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. Odviedol Izrael do zajatia z jeho pôdy do Asýrie až do dnešného dňa.

  Pôvod Samaritánov

  24 Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábela, Kútu, Avvy, Chamátu a zo Sefarvajimu a osadil ich v samárskych mestách namiesto Izraelcov. Zaujali Samáriu a ostali bývať v jej mestách. 25 Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neuctievali Hospodina. Preto Hospodin poslal na nich levy, a tie ich zabíjali. 26 Vtedy oznámili asýrskemu kráľovi: Národy, ktoré si odviedol do zajatia a osadil v samárskych mestách, nepoznajú zákon Boha tej krajiny. Preto teraz poslal na nich levy, a tie ich usmrcujú, lebo nepoznajú zákon Boha tej krajiny. 27 Nato asýrsky kráľ rozkázal: Zaveďte tam jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ priviedli. Nech ide a nech sa tam usadí a nech ich vyučuje zákonu Boha tej krajiny. 28 Šiel teda jeden z kňazov, ktorí boli odvedení do zajatia zo Samárie, usadil sa v Bételi a učil ich, ako majú uctievať Hospodina. 29 Ale každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do domov na výšinách, ktoré urobili Samaritáni; každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval. 30 Ľudia z Bábelu si urobili Sukkót-Benóta, ľudia z Kútu si urobili Nergala a ľudia z Chamátu si urobili Ašímu. 31 Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartáka, Sefarvajimčania spaľovali v ohni svoje deti Adramelekovi a Anamelekovi, sefarvajimským bohom. 32 Uctievali aj Hospodina a určili si spomedzi seba kňazov na výšinách. Tí im konali službu v domoch na výšinách. 33 Hospodina teda uctievali, ale svojim bohom slúžili podľa zvyku národov, z ktorých boli privlečení. 34 Až dodnes konajú podľa predošlých zvykov: Hospodina neuctievajú a nečinia podľa Jeho ustanovení, Jeho práva a Jeho zákona, ani podľa prikázaní, ktoré dal Hospodin synom Jákobovým, ktorých nazval menom Izrael. 35 Hospodin uzavrel s nimi zmluvu a prikázal im: Neuctievajte iných bohov, neklaňajte sa im, neslúžte im a neobetujte, 36 ale uctievajte Hospodina, ktorý vás vyviedol z Egypta veľkou mocou a vystretým ramenom, Jemu sa klaňajte a Jemu obetujte! 37 Stále zachovávajte všetky ustanovenia, práva, zákon a prikázania, ktoré vám napísal, a neuctievajte iných bohov! 38 Na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, nezabúdajte, a neuctievajte iných bohov! 39 Len Hospodina, svojho Boha, uctievajte, a On vás vyslobodí z rúk všetkých vašich nepriateľov. 40 Neposlúchli však, ale robili podľa svojich predchádzajúcich zvykov. 41 Tieto národy uctievali Hospodina, a slúžili aj svojim tesaným modlám. Aj ich synovia a synovia ich synov konajú až dodnes to, čo konali ich otcovia.
 • Druhá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)