Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Reč na vrchu (Mt 5 — 7)

  1 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu.5,1 Mk 3,13 2 Otvoril ústa a začal ich učiť:

  Blahoslavenstvá

  3 „Blahoslavení5,3 Alt. Blažení. chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.5,3-12 Lk 6,20-26 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.5,4 Iz 61,2-3; Sir 48,24; Jn 16,20 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.5,5 Ž 37,11 6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.5,6 Iz 55,1 7 Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva.5,7 Jk 2,13 8 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.5,8 Ž 24,3-4 9 Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi.5,9 Heb 12,14 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.5,10 1Pt 3,14 11 Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.5,11 1Pt 4,14 12 Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.5,12 Mt 23,37; Sk 7,52; Heb 11,37-38; Jk 5,10

  Soľ zeme a svetlo sveta

  13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej šliapali.5,13 Mk 9,50; Lk 14,34-35 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.5,14 Ef 5,8 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome.5,15 Mk 4,21; Lk 8,16; 11,33 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!5,16 Ef 5,8-9; Flm 2.15; 1Pt 2,12

  O zákone

  17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.5,17 Mt 3,15 18 Amen, hovorím vám: Pokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane.5,18 Bar 4,1; Lk 16,17 19 Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve.5,19 Var. – Kto ich však… v nebeskom kráľovstve.5,19 Jk 2,10 20 Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov.

  Nezabiješ

  21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd.5,21 Ex 20,13 22 Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata5,22 Var. + bez príčiny., musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: ‚Hlupák‘5,22 Aram. raka = prázdny, sprostý (židovská opovržlivá nadávka)., musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: ‚Blázon‘5,22 Hebr. alebo gr. móre = blázon, bezbožník (najhrubšie židovské náboženské odsúdenie)., musí ísť do ohnivého pekla.5,22 1Jn 3,15 23 Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia.5,25-26 Mt 18,34-35; Lk 12,58-59 26 Amen, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera5,26 Gr. kodrantés, lat. quadrans = štvrtina drobnej rímskej mince..

  O cudzoložstve

  27 Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! 5,27 Ex 20,14 28 Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.5,29-30 Mt 18,8-9; Mk 9,43-48 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla.

  O rozvode

  31 Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list.5,31 Dt 24,15,31-32 Mt 19,3-9 32 Ja vám však hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku — okrem dôvodu smilstva —, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží.

  O prísahe

  33 Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy.5,33 Lv 19,12; Nm 30,3; Dt 23,22 34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom,5,34-35 Jk 5,125,34 Iz 66,1 35 ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa.5,35 Ž 48,3 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Vaša reč nech je: ‚Áno — áno, nie — nie.‘ Čo je navyše, pochádza od zlého5,37 Alt. zo zlého..

  O odplate

  38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.5,38 Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19,21 39 Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému5,39 Gr. tó ponéró = 1. (neprotivte sa) zlému človeku, 2. (neprotivte sa) zlým spôsobom, t. j. neodplácajte sa zlým za zlé.! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.5,39-42 Lk 6,29-305,39 Prís 24,29; Rim 12,17; 1Pt 3,9 40 Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť.5,40 1Kor 6,7 41 Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať.

  O láske k nepriateľom

  43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.5,43 Lv 19,185,43-48 Lk 6,27-28; 6,32-36 44 Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov5,44 Var. + dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú5,44 Var. + a vás urážajú.,5,44 Ex 23,4-5; Prís 25,21-22; Rim 12,20-21 45 aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.5,45 Ef 5,1 46 Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj mýtnici? 47 A ak budete pozdravovať iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania5,47 Var. mýtnici.? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.5,48 Lv 19,2; Dt 18,13
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)