Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Dávidovi synovia

  1 Toto boli Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Chebrone: Prvorodený Amon od Jizreelčanky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčanky Abigajil, 2 tretí Absolon, syn Maachy, dcéry gešurského kráľa Talmaja, štvrtý Adoniáš, Chaggitin syn, 3 piaty Šefatja od Abital, šiesty Jitream od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Chebrone, kde kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov kraľoval v Jeruzaleme. 5 Títo sa mu narodili v Jeruzaleme: Šimea, Šobab, Natan a Šalamún, štyria od Bat-Šuy, Amielovej dcéry; 6 ďalej Jibchar, Elišama, Elifelet, 7 Nogah, Nefeg, Jafia, 8 Elišama, Eljada, Elifelet: deviati. 9 To sú všetko synovia Dávidovi, okrem synov od vedľajších žien. Tamar bola ich sestrou.

  Králi Júdu

  10 Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn Abija, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, 11 jeho syn Joram, jeho syn Achazjahu, jeho syn Joas, 12 jeho syn Amaziáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Jotam, 13 jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses, 14 jeho syn Amon, jeho syn Joziáš. 15 Joziášovi synovia: prvorodený Jochanan, druhý Jojakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Šallum. 16 Jojakimovi synovia: jeho syn Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš.

  Kráľovské potomstvo po exile

  17 Synovia zajatého Jechoniáša: jeho syn Šealtiel, 18 Malkiram, Pedaja, Šenacar, Jekamja, Hošama a Nedabja. 19 Pedajovi synovia: Zorobabel a Šimei. Zorobabelovi synovia: Mešullam a Chananja, Šelomit bola ich sestra. 20 Mešullamovi synovia: Chašuba, Ohel, Berechja, Chasadja a Jušab-Chesed: piati. 21 Chananjovi synovia: Pelatja, jeho syn Ješaja, jeho syn Refaja, jeho syn Arnan, jeho syn Obadja, jeho syn Šechanja. 22 Šechanjovi synovia: Šemaja, Chatuš, Jigal, Bariach, Nearja a Šafat: šiesti. 23 Nearjovi synovia: Eljoenaj, Chizkija a Azrikam: traja. 24 Eljoenajovi synovia: Hodajvahu, Eljašib, Pelaja, Akub, Jochanan, Delaja a Anani: siedmi.
 • Prvá kniha Kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)